تاکید اتحادیۀ اروپا بر تمرکز زدایی در حکومت افغانستان

تاکید اتحادیۀ اروپا بر تمرکز زدایی در حکومت افغانستان

اتحادیۀ اروپا بر تمرکز زدایی و دموکراسی محلی در افغانستان تاکید کرده است. فرستاده ویژه این اتحادیه در افغانستان گفت:" اتحادیه اروپا باور نیرومندی دارد، که نیاز است، تمرکززدایی بیشتر و دموکراسی محلی بیشتر از آن که امروز...