شبکۀ تلویزیونی اسلامی برای مبارزه با افراط‌گرایی راه اندازی می‌شود

شبکۀ تلویزیونی اسلامی برای مبارزه با افراط‌گرایی راه اندازی می‌شود

وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفته که این وزارت تصمیم دارد برای مبارزه با افراط‌گرایی و ترویج اعتدال شبکه تلویزیونی تاسیس کند. فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف روز گذشته با حضور در مجلس نمایندگان گفت: "ایجاد یک شبکه...