تقرر «وحیدالله کلی‌مزی» به صفت والی جدید غزنی

تقرر «وحیدالله کلی‌مزی» به صفت والی جدید غزنی

مسئولان در اداره مستقل ارگان های محلی اعلام کرده اند که وحیدالله کلی‌مزی، به عنوان والی جدید ولایت غزنی منصوب شده است.   این مسئولان همچنان از کارکرد عبدالکریم متین، والی پیشین غزنی ابراز قدر دانی کرده اند. کلیمزی در...