تفنگداران ناشناس به دو باشنده هرات حمله کردند

تفنگداران ناشناس به دو باشنده هرات حمله کردند

در نتیجۀ تیراندازی افراد تفنگدار ناشناس دو تن از باشندگان هرات زخم برداشتند و هم اکنون در بیمارستان مرکزی این ولایت تحت درمان قرار دارند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات به خبرنگار ما گفت که افراد زخمی شده را...