امضای تفاهمنامه همکاری بین نهادهای مدنی و وزارت معادن افغانستان

امضای تفاهمنامه همکاری بین نهادهای مدنی و وزارت معادن افغانستان

تفاهمنامه‌ی همکاری به هدف سهمگیری نهادهای جامعه‌ مدنی برای بررسی و نظارت بر چگونگی تطبیق پروژه‌های قرارداد معادن، با شماری از این نهادها به امضا رسید.   نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پطرولیم در نشستی که به این هدف...