تغییر مواد سازندۀ اسکناس های پنج پوندی در انگلیس

تغییر مواد سازندۀ اسکناس های پنج پوندی در انگلیس

در پی افزایش اعتراض ها به اسکناس هایی که در تولید آنها از چربی حیوانات استفاده شده، بانک انگلستان اعلام کرد مواد سازندۀ این اسکناس های پنج پوندی را تغییر می دهد. تولید این اسکناس ها اعتراض گیاهخواران را برانگیخته بود و...