تغییرفرمانده پولیس؛ اقدام ناکام حکومت برای آوردن امنیت به هرات

تغییرفرمانده پولیس؛ اقدام ناکام حکومت برای آوردن امنیت به هرات

هرچند تبدیل شدن فرماندهان پولیس ولایت‌ها در قانون وزارت داخله یک امر عادی است اما زمانی این امر عادی جلوه می‌کند که این تبدیل شدن فرماندهان پولیس در راستای بهتر شدن وضعیت امنیتی موثر باشد. اگر نگاهی به فرماندهان گذشته...