توسعه تعلیم‌و‌تربیه و تامین امنیت، برنامه‌های حکومت در سال نو

توسعه تعلیم‌و‌تربیه و تامین امنیت، برنامه‌های حکومت در سال نو

توسعه تعلیم و تربیه و تامین امنیت، برنامه‌های حکومت در سال نو شمرده می‌شود. رییس‌جمهور غنی با بیان این مطلب گفته است که حکومت در سال نو با برنامه‌های جدی در تلاش توسعه تعلیم و تربیه و تامین امنیت به شهروندان کشور خواهد...