تعلیق مجوز مسابقات تایسون فیوری قهرمان سنگین وزن جهان

تعلیق مجوز مسابقات تایسون فیوری قهرمان سنگین وزن جهان

نهاد نظارت بر بوکس بریتانیا (فدراسیون بوکس بریتانیا) مجوز تایسون فیوری، قهرمان دسته سنگین وزن جهان، را تعلیق کرده‌ است. مقامات این نهاد گفتند که این اقدام را تا زمان تحقیقات بیشتر درخصوص مسایل مربوط به دوپینگ و همچنین...