مقام‌ها : کار روی تعدیل قانون امور ذاتی افسران ارتش جریان دارد

مقام‌ها : کار روی تعدیل قانون امور ذاتی افسران ارتش جریان دارد

مقام‌های وزارت دفاع می‌گویند که کار روی تعدیل قانون امور ذاتی افسران ارتش جریان دارد.   دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع گفت که روی این طرح کار می‌کنند و پس از نهایی شدن آن، برای تصویب به شورای ملی ارائه خواهد شد. آقای...