تظاهرات ضد دولتی در اسپانیا

تظاهرات ضد دولتی در اسپانیا

معترضان به سیاست های اقتصادی دولت اسپانیا با تجمع اعتراضی در خیابان ها، خواستار توقف برنامه اصلاح نظام آموزش عالی و کار شدند. تظاهرات کنندگان نسبت به اجرایی شدن سیاست های ریاضت اقتصادی در اسپانیا شعارهایی سر دادند. به...