تظاهرات شماری از ساکنان هرات در راستای تامین امنیت و عدالت

تظاهرات شماری از ساکنان هرات در راستای تامین امنیت و عدالت

شماری از ساکنان هرات که به هدف عدالت خواهی در مقابل ساختمان مقام ولایت هرات گردهم آمده و شعار تامین امنیت و عدالت سر می دهند، میگویند: از وضعیت کنونی کشور خسته شده اند.   این افراد میگویند: قوم کشی در افغانستان و بی...