تظاهرات ساکنان منطقه غلمین غور در پیوند به عدم توجه دولت به انان

تظاهرات ساکنان منطقه غلمین غور در پیوند به عدم توجه دولت به انان

این شمار از ساکنان منطقه غملین غور  برای ساعاتی دروازه ورودی ولایت غور را بسته و ادعا کرده اند که دولت هیچ نوع کمک را برای آواره گان غلمین نکرده است.   اما عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که کمک های اداره مبارزه...