تصویب قطعنامه‌ی پیشنهادی آمریکا بر ضد کوریای شمالی

تصویب قطعنامه‌ی پیشنهادی آمریکا بر ضد کوریای شمالی

شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا، قطعنامه‌ی پیشنهادی آمریکا برضد کوریای شمالی را تصویب کرد.   با تصویب شدن این قطعنامه، پیونگ یانگ تحت تحریم‌هایی جدید از جمله محدودیت در واردات نفت قرار می‌گیرد. در متن این...