تصویب راهکار موازین اخلاق خبرنگاری در کشور

تصویب راهکار موازین اخلاق خبرنگاری در کشور

راهکار موازین اخلاق خبرنگاری در افغانستان در نشست عمومی که از سوی شماری از نهادهای خبرنگاری در کشور به همکاری حکومت برگزارشده بود، چهارشنبه‌شب در کابل به تصویب رسید. موازین اخلاقی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بنیادی کار...