تشکیل واحدهای سومی در چارچوب ریاست امور زنان هرات ناکام ماند

تشکیل واحدهای سومی در چارچوب ریاست امور زنان هرات ناکام ماند

مسئولان در ریاست امور زنان هرات می‌گویند که این اداره در پی ایجاد واحدهای سومی در ولسوالی‌های دور دست هرات هستند اما بعد از ۱۱ ماه تلاش آنها موفق به این کار نشده اند.   شماری از زنان در هرات می‌گویند که در طول سال‌های...