تستی که افسرده بودن یا نبودن تان را آزمایش می‌کند

تستی که افسرده بودن یا نبودن تان را آزمایش می‌کند

گذشته تان را ورق می زنید و فکر می کنید برای خودتان حسابی کم گذاشته اید؟ به آینده ای که برای خود تصور می کنید چشم می دوزید و فکر می کنید رویاهایتان دست نیافتنی تر از آن هستند که بتوانید در مشتتان بگیریدشان؟ باور کنید شما...