ترکیه همکار افغانستان باقی خواهد ماند

ترکیه همکار افغانستان باقی خواهد ماند

به سلسله تلاش‌های حکومت افغانستان در جهت گسترش روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه و جلب حمایت این کشورها، به‌تازگی دولت ترکیه اعلام داشته که کمک‌هایش را در چوکات ناتو به افغانستان همچنان ادامه خواهد داد. تواب...