ترکیه ضربه سیاسی وارد کرد، روسیه ضربه اقتصادی وارد می کند

ترکیه ضربه سیاسی وارد کرد، روسیه ضربه اقتصادی وارد می کند

وزارت زراعت روسیه، تحریم واردات بادنجان رومی از ترکیه و جایگزینی محصولات ایرانی و مراکشی را خواستار شد. السکاندر تکاشف یک روز پس از سقوط جنگنده نیروی هوایی کشورش در اثر بر خورد با موشک هوا به هوای اف۱۶های ترکیه، کالاهای...