اداره ترافیک هرات: کمیسیونی برای جمع آوری موترهای ویشی ایجاد می‌شود

اداره ترافیک هرات: کمیسیونی برای جمع آوری موترهای ویشی ایجاد می‌شود

اداره ترافیک هرات می‌گوید که پروسه جمع‌آوری موترهای فرمان راست یا ویشی در جلسه شورای نظامی تحت کار و بررسی بوده و قرار یک کمیسیونی در این رابطه ایجاد شود. غلام نبی فرخی سرپرست اداره ترافیک هرات می‌گوید که برای این کار...