تداوم رها سازی و اختطاف‌ها در هرات

تداوم رها سازی و اختطاف‌ها در هرات

آدم ربایی در هرات همچنان ادامه دارد، این موضوع در حالی افاده میگردد که روزگذشته پولیس هرات یک نوجوان را از چنگال آدمربایان آزاد کرد. در عین حال درخبرنامه این نهاد امنیتی آمده است که این فرد توسط ماموران حوزه چهارم درهمان...