۶۸ مورد درخواست تدارکاتی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

۶۸ مورد درخواست تدارکاتی در کمیسیون تدارکات ملی منظور شد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان شام روز دوشنبه ۱۸ سرطان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.   در خبرنامه منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آمده است که...