تدابیر امنیتی در آستانه سال نو در سراسر اروپا افزایش یافته است

تدابیر امنیتی در آستانه سال نو در سراسر اروپا افزایش یافته است

پس از حمله به بازار کریسمس در شهر برلین، در فرانسه نیز تدابیر امنیتی ویژه ای برای مقابله با هرگونه حمله تروریستی احتمالی در نظر گرفته شده است. برونو لورو، وزیر داخله فرانسه از با اشاره به افزایش تدابیر امنیتی در مناطقی...