تخریب قسمتی از کنیسه یهودیان توسط شهرداری هرات به این آبده تاریخی صدمه زده است

تخریب قسمتی از کنیسه یهودیان توسط شهرداری هرات به این آبده تاریخی صدمه زده است

تخریب قسمتی از ساحه کنیسه یهودیان در شهر قدیم هرات توسط اداره شهردای؛ به گفته رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، به این آبده تاریخی صدمه زده است.   آریا رئوفیان، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید، بیشتر پروژه‌ها...