تحفه فلسطین به افغانستان

تحفه فلسطین به افغانستان

امروز روزهمبستگی با مردم فلسطین است به همین مناسبت ریاض منصور نماینده فلسطین درسازمان ملل به محمود صیقل نماینده دایم افغانستان دراین سازمان دستمال گردن تحفه داد. این مطلب را آقای صیقل در صفحه فیس‌بوکش نوشته و از آن به...