تحصیل‌کردگان امروز رزمندگان فردا

تحصیل‌کردگان امروز رزمندگان فردا

امروز ۵۰۰ تن از سربازان و افسران پولیس پس از پشت سر گذراندن دور ۶ ماهه آموزش سندهای فراغت خویش را از مرکز تربیوى پولیس ملى زون ۶۰۶ انصار در هرات به دست آوردند. به گزارش گزارشگر تلویزیون چکاد در این مراسم اکرام الدین یاور...