نصاب تحصیلی دانشگاه‌های افغانستان در سال ۹۷ تغییر می‌کند

نصاب تحصیلی دانشگاه‌های افغانستان در سال ۹۷ تغییر می‌کند

وزارت تحصیلات عالی گفت که با در نظرداشت تقاضای زمان به پدید آوردن تغییرات در نصاب تحصیلی دانشگاه‌های کشور برنامه‌های روی دست دارند.   عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در یک نشست خبری گفت که تغییر دادن در نصاب...