ترکیه تجهیزات نظامی بیشتر در مرز با سوریه مستقر کرد

ترکیه تجهیزات نظامی بیشتر در مرز با سوریه مستقر کرد

براساس گزارش های رسانه های ترکی ارتش ترکیه تجهیزات نظامی بیشتری در مرزهای مشترک با سوریه مستقر کرده است. ارتش ترکیه به تازگی مجموعه ای از توپ‌ها، تانک‌ها و نفربرها را به همراه ده یگان توپخانه در مناطق «اوگوزلی» و...