دومین تجمع معترضان غوری در هرات راه اندازی شد

دومین تجمع معترضان غوری در هرات راه اندازی شد

دومین تجمع این معترضان غوری که خواهان انکشاف متوازن در کشور شده و برای ولایت شان خواستار جاده معیاری، برق، بیمارستان، آب آشامیدنی و امنیت اند، امروز در هرات راه اندازی شد.   معترضان می‌گویند، دیگر به دروغ‌های شانزده...