تجلیل نمادین از روز جهانی صلح در کشور

تجلیل نمادین از روز جهانی صلح در کشور

امروز مصادف است با ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح و همه ساله مردم این روز را در سراسر دنیا تجلیل می‌کنند همه مردم دنیا این واژه را تنها وسیله برای خنداندن لب‌های بیشماری از انسان‌هایی می‌دانند که سال‌هاست سایه شوم جنگ حس...