تجلیل از روز جهانی معلولین با یک روز تاخیر در هرات

تجلیل از روز جهانی معلولین با یک روز تاخیر در هرات

امروز از روز جهانی معلولین در هرات بایک روز تاخیر از سوی ریاست کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین تجلیل به عمل آمد. در این مراسم محمد آصف رحیمی والی هرات وعده داده که امور معلولین رسیدگی کند. والی هرات همچنان از کمرنگ بودن...