اتاق تجارت و صنایع از حکومت می‌خواهد تا در ایجاد سیستم منظم پروسس پوست مواشی همکاری کند

اتاق تجارت و صنایع از حکومت می‌خواهد تا در ایجاد سیستم منظم پروسس پوست مواشی همکاری کند

اتاق تجارت و صنایع افغانستان در آستانه عید سعید قربان از حکومت می‌خواهد تا بخاطر ایجاد یک سیستم منظم پروسس پوست مواشی، با سکتور خصوصی همکاری کند.   صیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق می‌گوید که در روزهای عید به دلیل...