تا زمانی که هیئتی ازکابل به هرات نیاید درب شورای ولایتی هرات بسته خواهد بود

تا زمانی که هیئتی ازکابل به هرات نیاید درب شورای ولایتی هرات بسته خواهد بود

اعضای شورای ولایتی هرات تصمیم گرفتند تا زمانی که یک هیئت عالی رتبه به اتهامات وارد شده علیه رییس این شورا رسیدگی نکند در محل کار خود حاضر نشوند. توریالی طاهری معاون رییس شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکاد گفت:"اعضای...