تابو شکنی زنان ورزشکار در جامعه سنتی عربستان

تابو شکنی زنان ورزشکار در جامعه سنتی عربستان

عربستان سعودی ثروتمندترین کشور در شرق میانه از رهگذر زیربناها و خدمات رفاهی اجتماعی مثل اکثر بخش های جهان عصری است، اما فعالان می گویند که در زمینۀ حقوق زنان آن کشور شاهی اسلامی راه درازی برای پیمودن در پیش دارد. گروهی...