گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۲)

گفت‌وگوهای سیاسی اجتماعی شهروندی (۲۲)

موضوع برنامه : تأثیرگذاری گروه های تروریستی بر زندگی شهروندان ...