بی جا شدگان فراه در انتظار کمک

بی جا شدگان فراه در انتظار کمک

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فراه سر شماری بیش از ۷۲۰۰ خانواده بیجاشده را آغاز نموده است. رحم الدین آمر امور مهاجرین ولایت فراه به تلویزیون چکاد گفت که این خانواده‌ها در جریان یک ماه گذشته از ولسوالی...