پولیس کوریای جنوبی ساختمان مرکز خدمات بیمه ملی این کشور را تفتیش کرد

پولیس کوریای جنوبی ساختمان مرکز خدمات بیمه ملی این کشور را تفتیش کرد

روز چهارشنبه، ماموران پولیس کوریای جنوبی با ورود به ساختمان مرکزی سازمان خدمات بیمه ملی این کشور، این محل را در ارتباط با پرونده فساد مالی و سوء‌استفاده از قدرت توسط دفتر رییس جمهوری مورد تفتیش قرار دادند. ماموران در...