بیماری (بولیمی) یا پرخوری عصبی را بشناسید

بیماری (بولیمی) یا پرخوری عصبی را بشناسید

بولیمیا یا پرخوری عصبی یک بیماری روانی است که طی آن فرد از بدن خود تصور نادرستی دارد و مرتب دنبال غذاست است.   فرد بیمار در مدت کوتاهی غذای زیادی میخورد که به دنبال آن خود را وادار به استفراغ کرده یا مسهل استفاده...