کار بیمارستان جدید مرکزی فراه ۹۹ درصد پیش رفته است

کار بیمارستان جدید مرکزی فراه ۹۹ درصد پیش رفته است

کار بیمارستان جدید مرکزی فراه ۹۹ درصد پیش رفته است   مسئولان در اداره صحت عامه فراه می‌گویند که کار این بیمارستان  ۲۰۰ بستر، به ارزش بیش از ۲۰۰ ملیون افغانی تا یک ماه آینده تکمیل خواهد گردید. عبدالجبار شایق رییس این...