بیش از نیمی از زنان افغان در روستاها با مشکلات اقتصادى مواجه‌اند

بیش از نیمی از زنان افغان در روستاها با مشکلات اقتصادى مواجه‌اند

وزارت امور زنان افغانستان اظهار دارد که باوجود چالش هایى که فرا راه زنان روستایى وجود دارد و مانع اشتغال‌زایى آن‌ها در جامعه می‌گردد، ۴٠ درصد زنان در روستاها کار می‌کنند و بقیۀ آنان بیکار بوده و یا با مشکلات اقتصادى...