مهار شورش زندانیان در شهر بیرمنگام

مهار شورش زندانیان در شهر بیرمنگام

به دنبال گسترده شدن آشوب‌ها در زندان شهر بیرمنگام انگلیس، ماموران با تجهیزات ضدشورش وارد زندان این شهر شدند. این شورش ۱۲ ساعت پیشتر با حمله گروهی از زندانیان به مسئول زندان شروع شد. امنیت این زندان را یک شرکت خصوی امنیتی...