بورد عالی متشبثین افغانستان از توقف ۳۰۰ کانتینر در گمرک نیمروز خبر می‌دهند

بورد عالی متشبثین افغانستان از توقف ۳۰۰ کانتینر در گمرک نیمروز خبر می‌دهند

بورد عالی متشبثین افغانستان می‌گوید ، از یک و نیم ماه بدین‌سو ۳۰۰ کانتینر پرزه بدون محصول در گمرک نیمروز متوقف شده و اجازه صادرات آن به پاکستان داده نمی‌شود.   رحم الدین آغا رئیس این بورد گفت،  تاجران افغان از این...