قرار است طرح بودجه ملی سال آینده به مجلس نمایندگان پیشکش شود

قرار است طرح بودجه ملی سال آینده به مجلس نمایندگان پیشکش شود

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان می‎گوید قرار است طرح بودجه ملی سال مالی پیشرو، هفته آینده برای بحث به نشست عمومی این مجلس پیشکش شود. محمد اکبر ستانکزی عضو این کمیسیون گفت: "بررسی آنان نشان می‎دهد که بودجه نامتوازن...