بودجه سال ۱۳۹۶ توسط کابینه تایید شد

بودجه سال ۱۳۹۶ توسط کابینه تایید شد

کابینه حکومت ، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را با سقف مجموعی مبلغ ۴۶۶,۱۴۳ میلیارد افغانی مورد تایید قرار داد. در نشست این هفته کابینه، وزیر مالیه و اعضای کمیته بودجه در رابطه به طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ که به حیث یک بودجۀ...