بودجه سال مالی ۱۳۹۶ به مجلس سنا ارائه شد

بودجه سال مالی ۱۳۹۶ به مجلس سنا ارائه شد

وزیر مالیه از مجلس سنا خواست تا دو هفته دیگر بودجه سال ۱۳۹۶ را تائید کند. اکلیل حکیمی که امروز بودجه سال آینده را به مجلس سنا تشریح می کرد تأکید کرد که این بودجه بر اساس تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی و رشد اقتصادی...