بودجه سال مالی ١٣٩۶ از سوی سنا تایید شد

بودجه سال مالی ١٣٩۶ از سوی سنا تایید شد

مجلس سنا، طرح بودجۀ ملى سال ١٣٩۶ مالى را با ارایه برخى پیشنهادها تایید کرد. شمارى از اعضاى مجلس سنا، ٢٣ پروژه انکشافى را براى در نظر گرفتن توازن میان ولایت ها پیشنهاد نمودند تا شامل طرح بودجه شوند. اعضاى مجلس سنا، پیش از...