به کاخ سفید حمله کردند

به کاخ سفید حمله کردند

به دنبال تیراندازی در بخش بازدیدکنندگان کنگره آمریکا، اطراف ساختمان بسته‌شده و به حاضران گفته‌شده است که پناه بگیرند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اطراف ساختمان کاخ سفید هم به دلیل تهدید امنیتی بسته‌شده است. یک مسئول...