به مناسبت از ۸ مارچ ۲ رادیو در قندوز فعال شد

به مناسبت از ۸ مارچ ۲ رادیو در قندوز فعال شد

فعالیت رادیوهای محلی شایسته و کیهان در قندوز که در بخش‌های زنان و جوانان نشرات داشتند به مناسبت هشت مارچ امروز از سر گرفته شد. فعالیت این رادیوها بعد از سقوط مقطعی شهر قندوز به دست طالبان متوقف و تجهیزات آن‌ها نیز تاراج...