به دستور رییس جمهور ۵ زندانی ایرانی از پلچرخی آزاد شدند

به دستور رییس جمهور ۵ زندانی ایرانی از پلچرخی آزاد شدند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرائم مسکرات و مواد مخدر اعلام کرده است که ۵ شهروند ایرانی که به جرم قاچاق مواد مخدر درکشور، زندانی شده بودند پس از سپری کردن دوره حبس و عفو جزای نقدی از سوی رییس جمهوری، از زندان پلچرخی کابل...