بهره برداری از ۱۴ ذخیره‌گاه آب در سمنگان

بهره برداری از ۱۴ ذخیره‌گاه آب در سمنگان

کار اعمار ۱۴ ذخیره‌گاه آب در ولایت سمنگان تکمیل و به بهره ‌برداری سپرده شد.   عبدالمجید خیرخواه مسئول پروژه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در سمنگان گفت که این ذخیره‌گا‌ها از طرف این وزارت اعمار شده است. او...